Yes
70% (112 votes)
No
30% (49 votes)
Total votes: 161