Yes
91% (86 votes)
No
9% (9 votes)
Total votes: 95